Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması, BAM BAŞARININ ARAMA MOTORU ÖZEL EĞT. ÇEVRE YÖN. ELEKT. ENER. DAN. HİZ. YAY. TİC. LTD. ŞTİ.’ nin (Bundan sonra ‘’BAM ÇEVRE” olarak anılacaktır.) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayreti göstermektedir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi (“Sözleşme”) ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK veya Kanun”) yer alan düzenlemelere paralel hükümler getirilmekte ve kişisel veri sahipleri bilgilendirilerek gerekli şeffaflık sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Sözleşme kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

6698 sayılı KVKK 10. Maddeden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. www.bamcevre.comsitelerini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu Sözleşme hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

BAM ÇEVRE, başta Özel Hayatın Gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin en üst seviyede korunmasını amaçlar. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Bu doğrultuda BAM ÇEVRE, Kişisel verilerinizin gizlilik ve güvenliğini sağlamada gereken tüm özeni göstereceğini, KVKK’dan doğan tüm sorumluluğu yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

2. Kapsam ve Değişiklik Yapılması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. BAM ÇEVRE, işbu politikasını yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

3. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla ‘BAM BAŞARININ ARAMA MOTORU ÖZEL EĞT. ÇEVRE YÖN. ELEKT. ENER. DAN. HİZ. YAY. TİC. LTD. ŞTİ.’ tarafından, bu Sözleşme’de açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

4. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verilerinizi, müşterilerimize sunduğumuz BAM ÇEVRE ürün/hizmetleri yürütmek, sunmak ve geliştirmek için işlemekteyiz. Bu amaçlar;

BAM ÇEVRE Hizmetlerinin sunulması, sorunlarının giderilmesi ve geliştirilmesi; BAM ÇEVRE Hizmetlerinin işlevselliği sağlamak, performans değerlendirmesini yapmak, hatalarını düzeltmek ve kullanışlılığını ve etkinliğini artırmak için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız.

Öneriler ve kişiselleştirme; Kişisel bilgilerinizi, ilginizi çekebilecek özellikleri, ürünleri ve hizmetleri reklam, promosyon, kampanya, tanıtım ve benzeri elektronik ileti göndermek suretiyle önermek, tercihlerinizi belirlemek ve BAM ÇEVRE Hizmetleri deneyiminizi kişiselleştirmek için kullanırız.

 

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun hale getirebilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirilmesi,

BAM ÇEVRE ile akdedilen diğer sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ve ilgililerle iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Ticari ve iş stratejilerinin planlanması,

BAM ÇEVRE ve iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişi/ kurumların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

5. Kişisel Verilerin Mevzuat Hükümlerine Uygun İşlenmesi

5.1 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; BAM ÇEVRE, kişisel verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde hareket edecektir. Sunulan hizmetler ve belirtilen meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir.

5.2 Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma; BAM ÇEVRE, uhdesindeki bilgilerin doğru olmasına ve değişiklik olduğu takdirde güncellenmesine özen gösterir. İlgilisinin talebi üzerine verileri günceller. Doğru ve Güncel Olma ilkesini benimser ve gereken önlemleri alır. Kural olarak; kullanıcının beyan ettiği bilgiler doğru kabul edilir. BAM ÇEVRE, müşteriler ya da BAM ÇEVRE ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu verilerden dolayı hukuken bir sorumluluğu da doğmayacaktır.

5.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme; BAM ÇEVRE, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda ve bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında verileri işlemektedir.

5.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma; Kişisel verileriniz BAM ÇEVRE’ın iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplanmakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir.

5.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme; BAM ÇEVRE, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Yasal bir süre mevcut değil ise, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir.

6. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 • Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızasıyla işlenir
 • Kişisel veriler; kanunda açıkça öngörülmesi, şirketin hukuki yükümlüğü, bir hakkın tesisi veya korunması için gerekli olması, şirketin meşru menfaati için gerekli olması ve kanunda belirtilen diğer hallerde ayrıca ilgiliden onay alınmasına gerek olmaksızın işlenebilecektir.
 • Özel Nitelikte Kişisel Veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel veriler BAM ÇEVRE tarafından, işbu Sözleşmede belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilecektir. BAM ÇEVRE, Özel Nitelikteki Kişisel Verileri; daha iyi hizmet verebilmek için ve veri sahibinin onayıyla, topladıkları amaç doğrultusunda işleyebilir.
 • Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda BAM ÇEVRE, kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak BAM ÇEVRE, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

7. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

Kişisel Veriler, hizmetin yerine getirilmesi ve iş ilişkisinin gerekleriyle ölçülü olarak; iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

8. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz hizmetlerin verilebilmesi amaçlarıyla BAM ÇEVRE tarafından çeşitli yöntemlerle elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

9. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel Veri Sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@bamcevre.com mail adresineaçıklayıcı bir e mail göndererek Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi reddedebilir.

10. Kişisel Verilerin Gizlilik ve Güvenliği

Kişisel Verileriniz ‘Gizli Bilgi’ kapsamındadır. BAM ÇEVRE tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. BAM ÇEVRE, kişilerin bilgilerini kişinin izni dahilinde paylaşır. BAM ÇEVRE; çözüm ortakları, iş ilişkisi içerisinde olduğu kişi/kurumların da işbu gizliliğe uygun davranması için gereken tedbirleri alacaktır. Kişisel verilerinizin gizlilik ve güvenliği adına, BAM ÇEVRE gelişen teknolojiyi takip ederek önlemlerini geliştirir ve günceller.

11. Kişilik Envanterleri, Kişilik Testleri, Raporlama ve Diğer Ürünler

BAM ÇEVRE web sitesinin kapsamını ve kullanışlılığını her zaman değiştirme, kısıtlama ya da durdurma hakkını saklı tutar. Hizmetin teknik arızalar olmaksızın sunma çabası olmasına rağmen, özellikle bakım çalışmaları, geliştirme çalışmaları ve/veya başka arızalar kullanım imkânlarını kısıtlayabilir ve/veya bazen durdurabilir. Bu sırada veri kaybı da meydana gelebilir. Bu nedenle BAM ÇEVRE hizmetin kullanılabilirliği ya da teknik arızaların ya da veri kayıplarının husule gelmemesi ile ilgili garanti üstlenmez.

12. Gizlilik

BAM ÇEVRE,www.bamcevre.com sitesinin içeriklerinin tüm hakları münhasıran BAM ÇEVRE’ye aittir. Kişisel kullanım sınırlarını aşacak şekilde veya ticari amaçla BAM ÇEVRE’nin izni olmaksızın kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.

Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.